(1)
Aporosa, S. ’Apo’; Sisitoutaí, S. Inu Kava Anga-mahení, ʻatamaí Mo ʻene Fakakaukaú Mo E tuʻunga Taau Ke fakaʻuli Saliote mīsiní. (Traditional Kava-Drinking, Cognition and Driver Fitness). IOL 2023.